Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Sveriges regioner och Adda påbörjat arbetet med att revidera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor. En ökad samverkan och harmonisering av krav mellan de nordiska länderna skulle vara mer effektivt och ökar möjligheterna till att

  • dela information
  • underlätta för leverantörer som verkar på samtliga marknader
  • bidra till en snabbare omställning till en hållbar konsumtion och produktioner (Agenda 2030, Mål 12.7)

Det framgick under mötet att krav på hållbara leveranskedjor i offentlig upphandling är en viktig fråga i samtliga länder och att det finns ett stort intresse av ökad samverkan från de deltagande organisationerna, inte minst inom avtalsuppföljning och delning av resultat. En utmaning som identifierades är att revideringen av villkoren ligger lite olika i tid inom respektive land men att ambitionen bör vara att över tid nå en ökad harmonisering. Några innovativa delar i de norska och danska kraven, för att undvika att leverantörer revideras parallellt, är skrivningar om möjligheter att dela resultat från uppföljningar med andra upphandlande myndigheter. 

OECD medverkade också och presenterade sitt arbete med hur man kan främja hållbart företagande genom offentlig upphandling. OECD presenterade även den nyligen framtagna utbildningen i riskbaserad tillbörlig aktsamhet (due diligence) vilken med fördel kan genomföras av både leverantörer och upphandlande myndigheter. 

Nästa steg:
Nästa steg är ett utkast till reviderade kontraktsvillkor skickas på remiss till den svenska referensgruppen, till samtliga nordiska länder och till OECD i början av november. Vi ser fram mot det fortsatta gemensamma arbetet med att ta fram krav som tar fasta på tillbörlig aktsamhet (due diligence) för såväl mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

 

Nordiskt samarbete

Deltagare: Representanter från Upphandlingsmyndigheten, Sveriges regioner, Adda (Sverige), SKI (Danmark), Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), Keino, Hansel (Finland), Sykehusinnkjøp (Norge) samt OECD.

Om författaren

Arkiv