Fokus för detta pilotprojekt, där representanter från elva av OECDs medlemsländer medverkade, är hur upphandlande myndigheter kan använda sig av riskbaserad tillbörlig aktsamhet (due diligence) är en del av OECD:s program för hållbart företagande i offentlig upphandling. Att fokus för pilot-projektet blev just textilier är att uniformer, sjukvårdstextilier och skyddskläder är en betydande inköpskategori för många länder och produkter som omfattar höga risker. Enligt beräkningar uppgår offentlig upphandling av textilier till cirka 10 miljarder euro per år. Vid framställning av textilier som används inom hälso- och sjukvården är det stor risk att människors och arbetares rättigheter åsidosätts, inte minst vid bomullsodlingarna. Dåliga anställningsvillkor, barnarbete, slavliknande arbetsförhållande och sjukdom på grund av kemikaliehantering förekommer.

Denna workshop gav deltagarna möjlighet att diskutera med representanter från OECD, Greater London Authority Group, Better Buying, Trade Union Advisory Committee (TUAC) samt Public Services and Procurement Canada. Talarna erbjöd insikter och stöd för att nå målet om en mer ansvarsfull offentlig upphandling. Frågor som diskuterades var möjligheterna med intressentdialog som del av den interna due diligence processen, hur arbetare i leveranskedjan påverkas av det sätt som villkoren utformas, hur upphandlare och leverantörer kan stötta varandra för en mer hållbar upphandling och slutligen vad upphandlande myndigheter kan lära sig av en leverantörsdialog som kan borga för en hållbar inköpsprocess. Pilot-projektet syftar till att stödja upphandlande myndigheter att lära sig hur riskbaserad due diligence kan fungera för dem i praktiken och i förlängningen öka användningen av upphandling som ett verktyg för att främja hållbar utveckling.

Viktigt i arbetet är OECD: s vägledning för due diligence för hållbart företagande och OECD: s vägledning för due diligence för ansvarsfulla leveranskedjor inom kläd- och skoindustrin.

 

 oecd special

 

Om författaren

Arkiv