Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner med att ställa och följa upp krav på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption i upphandling. Regionerna ser ett stort mervärde av det komplement som den nationella samverkan utgör i arbetet med att säkerställa att de produkter och tjänster som upphandlas inte har en negativ påverkan på vare sig människor eller miljö och för att uppnå målen i Agenda 2030. Uppdragsgivare är den gemensamma styrgrupp som finns för Hållbar Upphandling där såväl inköps- som miljö- och hållbarhetschefer ingår. I de miljöområden där regionerna ska öka sin samverkan ingår klimat-, kemikalier samt cirkulär ekonomi med särskilt fokus på en ökad harmonisering av miljökraven. I uppdraget ingår också att aktivt arbeta med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges regioner, och att samarbeta med andra samhällsaktörer så som myndigheter och branschorganisationer.

"Jag ser mycket fram mot att driva och projektleda regionernas samordning inom de utpekade och prioriterade områdena. Jag har från min tidigare roll erfarenhet från samordning och projektledning, miljöledningssystem, ledningsstöd i miljöfrågor samt uppföljningsarbete och processutveckling och inte minst upphandling och det känns extra kul att få göra det på nationell nivå. En viktig del är att gå mot en ökad harmonisering av miljökraven inom de ovan nämnda områdena. Både i syfte att skapa tydliga marknadssignaler till leverantörer från offentlig sektors håll och för att möjliggöra samordnade avtalsuppföljningar på miljökrav mellan regionerna. Uppföljning av ställda krav är centralt och nödvändigt för att realisera att leverantörer håller sig till de krav de utgör sig för att uppfylla. Men även för att påtagligt kunna driva miljöförbättringar och se positiva hållbarhets- och samhällseffekter, något som rapporter och studier idag visar på är svårt att tydligt bedöma. Exakt hur arbetet med harmonisering av miljökrav kommer se ut är just nu en öppen fråga med många olika vägar att gå, men jag ser att processen i första hand behöver ett tydligt och levande samarbete mellan Sveriges regioner i nära samarbete med marknaden.

Diego Cattolica är samhällsvetare inom internationell utveckling och innehar en master inom både innovationsstudier och miljöstrategisk styrning. Senast kommer Diego Cattolica från Region Skåne där han har arbetat först som koncernövergripande miljöcontroller och därefter som miljöstrateg samt miljösamordnare på förvaltningsnivå.

"Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är så mycket mer än bara fokus på klimatförändring, eller ekosystem och biologisk mångfald, eller havsförsurning och marina resurser. Det är en agenda och mål med ett hållbarhetsperspektiv som grundar sig på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet för alla samhällsaktörer med olika nivåer av rådighet och påverkan. Här är det viktigt att ställa frågan vilken är vår (kansliets och regionernas) roll i denna komplexa globala utmaning och var har vi rådighet att påverka för att uppnå målen? Det viktiga är att motivera och prioritera arbetet där regionerna kan få största möjliga effekt av en nationell samverkan."

Diego börjar sin anställning på regionernas nationella kansli i januari 2022.

Diego

Foto: Diego Cattolica 

Om författaren

Arkiv