Ett första försök till datainsamling och resultatmätning för måluppfyllnad av SDG 12.7

FN:s miljöprogram (UNEP) är det utsedda FN organet som ansvarar för det globala hållbarhetsmålet 12 vilket innefattar att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det övergripande målet har 11 delmål och 13 indikatorer. Bland dessa delmål återfinns ett mål kopplat till offentlig upphandling.

SDG mål 12.7 handlar om att främja offentliga upphandlingsmetoder som är hållbara, i enlighet med nationella riktlinjer och prioriteringar, med medföljande indikator 12.7.1 som mäter antalet länder som implementerar lagstiftning, handlingsplaner och policys för att främja hållbar upphandling.

UNEP har mellan 2016-2021 utvecklat en mätmetodik indikator 12.7.1 som pilottestats med inrapporteringsdata under 2020-2021. 40 länder rapporterade in på nationell nivå genom relevanta myndigheter, varav 33 ansågs ligga i linje med rapporteringskraven i metodiken och som utgör det dataunderlag för rapportens resultat.

Metodiken går längre än att bara mäta antalet länder som implementerar policys och handlingsplaner för hållbar upphandling, utan den ämnar att också skapa en insikt för att utvärdera till hur hög grad länderna skapar stöd och möjligheter för en implementering av hållbar upphandling. Man har tittat på följande sex huvudparametrar:

A - Hållbar upphandlingspolicy
Bedömer huruvida en hållbar offentlig upphandlingspolicy (SPP), handlingsplan eller motsvarande rättsligt instrument har godkänts. Detta inkluderar SPP-relaterade komponenter eller mål som kan inkluderas i övergripande policyer (såsom en hållbar utvecklingspolicy, nationell strategi för offentlig upphandling, etc.), grön offentlig upphandling eller socialt ansvarsfull upphandlingspolicy.

B - Rättslig ram för offentlig upphandling
Bedömer huruvida den rättsliga ramen för offentlig upphandling anses främja hållbar offentlig upphandling, (i) genom att tillåta inkludering av hållbarhetskrav i olika skeden av upphandlingscykeln, och (ii) genom att ge mandat till upphandling av hållbara alternativ för åtminstone vissa kategorier av produkter eller tjänster.

C - Verktyg och stöd
Bedömer huruvida stöd och verktyg tillhandahålls till upphandlingsutövare vid implementeringen av hållbar offentlig upphandling (tillhandahållande av riktlinjer och utbildning, kunskapsdelning och nyhetsuppdateringar, stöd genom en hållbar upphandling-helpdesk).

D - Hållbarhetskriterier
Bedömer om huruvida miljökriterier har utvecklats, samt om sociala, ekonomiska och styrningsrelaterade områden beaktas genom riskanalyser eller främjas i upphandlingspraxis och vägledning samt om konsekvensbedömningar har genomförts inför selektering av specifika produkter och tjänster som är huvudföremål för utveckling av hållbarhetskriterier.

E - Övervakning och utvärdering
Bedömer omfattningen av offentlig hållbar upphandling (övervakning) och mätning av resultat från offentlig hållbar upphandling (utvärdering).

F - Output och resultat
Bedömer faktisk andel hållbar upphandling av totalt upphandlingsvärde av prioriterade produkter och tjänster.

Bland resultaten för de inrapporterade länderna syns det tydligt att mycket arbete kvarstår bland annat gällande praktiskt stöd och utveckling av hållbarhetskriterier som upphandlande myndigheter kan använda sig av (figure 7). Figure 17 visar andelen rapporterade länder som har utvecklat kriterier inom olika produktområden. Resultatet för vägledning med hållbarhetskriterier visar att enbart 15 procent av de inrapporterade länderna har tagit fram någon form av hållbarhetskriterier inom hälso- och sjukvård, biomedicinsk utrustning och andra varor. Resultatet visar på ett behov av att fler länder ökar stöd och vägledning med hållbarhetskriterier inom hälso- och sjukvårdssektorn.

figure 7figure 17

Rapporten reflekterar även över utvärderingsramverket och dess brister. Ursprungligen skulle metodiken generera ett index på tre olika nivåer, motsvarande nationell, regional och kommunal nivå. På grund av otillräcklig data har inte detta varit möjligt, men det ska bli intressant att följa utvecklingen framgent då rapporteringsunderlag sannolikt kan bli mycket mer nyanserat med information från kommuner och regioners arbete med kravställningar inom hållbar upphandling.

Nästa datainsamling kommer att inledas hösten 2022. Nyhet om rapporten och länk till nerladdning i sin helhet hittas här Outcome of the first data collection exercise for SDG Indicator 12.7.1

Om du representerar en nationell eller subnationell regering och vill rapportera om dina hållbara offentlig upphandlingsaktiviteter och bidra till denna rapportering, kan ni kontakta arbetsgruppen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Om författaren

Arkiv