Fokus för utbildningen var offentlig upphandling som ett politiskt styrmedel för att nå målen i Agenda 2030 och

  • vår gemensamma uppförandekod för leverantörer som bygger på Global Compacts tio principer vilka delas in i mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljö och anti-korruption men även hur aktsam tillbörlighet (due diligence) fungerar 
  • Hur det nationella samarbetet är organiserat och om våra gemensamma arbetsrutiner exempelvis riskanalyser, uppföljningar och rutiner för avvikelsehantering samt
  • konkreta fall från tidigare genomförda uppföljningar  

Tack alla för ett aktivt deltagande! Nästa utbildningstillfälle kommer att ges i september. 

 

HU_intro.png 

Foto: Skärmdump
Om författaren

Arkiv