Idag på den internationella kvinnodagen lyfts kampen för jämställdhet globalt. År 1995 antogs Beijing Platform for Action (Pekingplattformen) av 189 av världens länder i syfte att förbättra kvinnors rättigheter. Fem år senare antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet.

Idag är Pekingplattformen en del av jämställdhetsarbetet i många av världens länder och förstärks av CEDAW, FN:s kvinnokonvention som förbinder stater att avskaffa all slags diskriminering av kvinnor.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Pekingplattformen och Agenda 2030 samverkar kring följande sex områden:

  • Inkluderande ekonomier och anständigt arbete
  • Fattigdomsbekämpning och socialt skydd
  • Frihet från våld, stigma och stereotyper
  • Deltagande, ansvarsutkrävande institutioner
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Jämställdhet i klimatarbete och miljömässig hållbarhet

Den globala pandemin har ökat kvinnors utsatthet. Nedstängningar av samhällen har haft förödande konsekvenser på kvinnors rättigheter och civilsamhället och kvinnorättsorganisationers inflytande har krympt väsentligt. Mot bakgrund av detta och de nya påfrestningar som växer fram är det bråttom. Temat för årets internationella kvinnodag är "Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow". Klimatförändringarnas effekter på vår miljö, ekonomiska och sociala utveckling är en av vår tids största utmaningar. Lika viktig är kopplingen dem emellan. Den senaste rapporten från IPCC omnämnder kvinnor och flickor som en av de mest sårbara grupperna för klimatförändringar.

UN Woman efterfrågar politiska och sociala reformer med fokus på jämställdhet och hållbarhet och listar fem olika sätt till förändring: att stärka kvinnliga småföretagare, investera i vård/omsorg, ge stöd till kvinnorganisaitoner samt kvinnors hälsa.

Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla lyfts många gånger som ett jämställdhetsmål. Cecilia Chatterjee-Martinsen, före detta generalsekreterare på WaterAid Sweden menar att kvinnor och flickor drabbas värst av att sakna rent vatten då ansvaret för att hämta vatten till hela familjen faller på dem och tar tid från arbete eller skola. De senaste fem åren har vatten också börjat bli en klimat- och miljöfråga, detta visar på att de globala målen påverkas av varandra. 

 

05 jamstalldhet

Mål 5 – jämställdhet 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället. Ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet.
Om författaren

Arkiv