I veckan träffade David Holfve, regional samordnare för livsmedel och regionernas nationella kansli representanter från Fairtrade för att diskuterade gemensamma frågor. 
Livsmedel ett viktigt område för regionerna
Dagligen serveras över 70 000 måltider vid våra sjukhus. Livsmedel är viktigt för patienters tillfrisknande men även för hur upplevelsen på våra sjukhus upplevs. Samtidigt står livsmedel för cirka 25 procent av vår klimatpåverkan och det finns stora miljörisker kopplat till livsmedelsproduktion. Det finns även affärsetiska risker i vissa av de länder där livsmedelstillverkning sker. Inom ramen för regionernas nationella samverkan ansvarar Dalarna, Västmanland, Gävlebor samt Uppsala för kategorin livsmedel där dialog och samverkan med intressenter ingår. 
Vad är på gång inom regionsamordningen? 
David Holfve informerade om det pågående arbete som genomförs inom livsmedel med att ta fram en metod för att följa upp att produktionen av palmolja inte bidrar till en negativ påverkan på människor och miljö. Under året kommer även ett arbete att påbörjas för att identifiera vilka produkter och områden som ska prioriteras för 2023 – 2025. Här kommer regionerna att utgå från de riskanalyser som Fairtrade gjorde för kaffe, te, kakao och bananer men se över vilka ytterligare produkter som ska omfattas. Sist men inte minst kommer regionerna att öka dialogerna med branschorganisationer och leverantörer för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. 
Vad är på gång inom Fairtrade? 
Faitrade presenterade kort resultaten från enkätsvaren från 422 myndigheter i Sverige och rapporten ”Så kan den offentliga upphandlingen bli mer hållbar”. Syftet är att öka kunskapen om utmaningarna och öka möjligheterna för att den offentliga upphandlingen ska bli mer hållbar.
 
  1. 4 av 10 ser ett behov av tydligare styrdokument för att prioritera hållbarhet
  2. 7 av 10 myndigheter har en policy för hållbar upphandling
  3. Ca 50% kartlägger bara ibland eller aldrig risker
  4. 2 av 10 ställer alltid krav kopplat till riskerna
  5. 6 av 10 önskar ökat kompetensstöd
  6. Enbart 2% följer konsekvent upp att kraven efterlevs medan 14% gör det oftast. 
Enkäten genomfördes i samverkan med Vision och Fackförbundet ST och i rapporten finns rekommendationer till politiker och ledning kring lagar, ramverk och kompetensutveckling. 
 
Fairtrade har även uppdaterat kriterierna för att bli diplomerad region. Ett av dessa omfattar kriterierna för styrdokumenten och den politiska förankringen. Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att den upphandlade myndigheten lever upp till kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt tillhandahåller ett utbud av Fairtrade-märkta produkter, eller likvärdigt, för de anställda. För närvarande är tre regioner Fairtrade-diplomerade; Region Örebro län, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen. Arbetet med diplomeringen har förankrats i regionfullmäktige eller motsvarande och leds av en styrgrupp.
Vad är Fairtrade? 
I slutet av 1980-talet grundade Världsbutikerna för Rättvis handel tillsammans med Svenska kyrkan och andra aktörer organisationen Fairtrade i Sverige. Organisationen hade tidigare startat i Holland under namnet Max Havelaar. Grunden för Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel och att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fokus är småskalig verksamhet där enskilda individer eller familjer har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform – för att skapa skalfördelar och tillsammans utgöra en starkare kraft i den internationella handeln. Fairtrade certifierar produkter som uppfyller Fairtrade-kriterierna som omfattar ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna bidrar till att arbetaren får skäligt betalt och att barnarbete motverkas. Fairtrade-systemet garanterar producenten ett pris högre än produktionskostnaden. Utöver detta betalas en premie som kan användas till ekonomisk och social utveckling i närsamhället
 Fairtrade
Vi tackar Fairtrade för möjligheten att utbyta information och erfarenheter och ser fram mot nästa möte. 
Fairtrade 2022
Foto: Pauline Göthberg nationella kansliet, Elisabet Lim och Anneli Örtqvist från Fairtrade, David Holfve Region Gävleborg samt Magdalini Saripanidou nationella kansliet. Inte med i bild: Diego Cattolica Correa nationella kansliet. 
Om författaren

Arkiv