På kansliets första webbinarium för i år presenterade Magdalini Saripanidou rekommendationer till en åtgärdsplan vid risk för barnarbete inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan.

Kirurgiska instrument är ett av regionernas åtta prioriterade riskområden. En stor del av de enklare kirurgiska instrumenten framställs i Sialkot i Pakistan med stora risker kopplat till mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och korruption. Rekommendationerna tar sikte på åtgärder i förebyggande syfte, vid risk för barnarbete och vid upptäckt av barnarbete.

Även om förbättringar har skett inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan, framförallt på exportfabrikerna, kvarstår stora utmaningar. 97% av tillverkningen sker i den informella sektorn, i så kallade general vendors som är underleverantörer till de större fabrikerna. Det är framförallt i dessa verkstäder som risken för barnarbete är stor och arbetsmiljön direkt farlig.

Magdalini inledde med att visa på vilket stöd som finns i konventioner och lag samt vilka grundorsakerna till barnarbete i Pakistan är. Vidare presenterades åtgärdspunkterna och betydelsen av att ha med dessa som utgångspunkt för

  • att förstå vilken grundläggande kompetens som krävs inom barnrättsfrågor,
  • kravställning i förhållande till leverantörer, och
  • frågor som rör genomförande och uppföljning i leverantörsledet.

Rekommendationerna kommer också att ligga till grund för det fortsatta uppföljningsarbetet.

 

 

 

 

 

Om författaren

Arkiv