En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning och i februari i år publicerade EU-kommissionen ett direktivförslag om att företag ska ha en process för tillbörlig aktsamhet för att kunna identifiera och hantera risker kopplat till miljö och mänskliga rättigheter. Både i den egna verksamheten och i leveranskedjan. Det nya förslaget bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Istället för att det skapas ett lapptäcke av olika krav i Europa så får vi istället sammanhållna krav vilket skapar en tydlighet gentemot företag om vad som förväntas. Kansliet kunde exempelvis berätta att även upphandlande myndigheter strävar mot att bidra till en samstämmig kravbild. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Adda Inköpscentral revideras nuvarande kontraktsvillkor för att säkerställa att villkoren ligger i linje med direktivförslaget. De nya kraven kommer att publiceras senare i höst.

Att ställa samstämda krav är givetvis viktigt och nödvändigt men långt ifrån tillräckligt. För att säkerställa efterlevnad behöver kraven givetvis följas upp. Här behövs en rad åtgärder, allt från att tillsätta resurser för att genomföra fler uppföljningar till att utveckla effektiva uppföljningsmetoder samt processer för att snabbt komma till rätta med avvikelser.

Ett stort tack till CSR Sweden för inbjudan, till Cecilia Ekholm, Ambassadör Hållbart Företagande, UD och Deeba Remheden Manager Sustainable Supply Chain, PostNord för nya och viktiga insikter samt till Parul Sharma för det mycket proffsiga modererandet.

 SustExpo17maj

Foto: Parul Sharma, människorättsjurist, CSR Sweden, Deeba Remheden, Manager Sustainable Supply Chain, PostNord Cecilia Ekholm, Ambassadör Hållbart Företagande, UD och Pauline Göthberg, Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv