Konventionerna är internationella fördrag och instrument som skapar rättsligt bindande skyldigheter för de medlemsstater som ratificerar dem. Genom att ratificera konventionen eller konventionerna måste en medlemsstat uppfylla de skyldigheter som anges i de ratificerade instrumenten, anstränga sig för att implementera konventionen i nationell lagstiftning och praxis och lämna in regelbunden rapportering till ILO. ILO:s expertkommitté för tillämpningen av konventioner och rekommendationer (CEACR) granskar ILO-medlemsstaternas tillämpning av ILO:s konventioner, protokoll och rekommendationer.

Det som är unikt med ILO:s tillsynsmekanism är att om en medlemsstat inte fullföljer sitt åtagande har varje annan ILO-medlemsstat rätt att lämna in ett klagomål till ILO om den inte är övertygad om att någon annan medlemsstat säkerställer en effektiv efterlevnad av en konvention som båda har ratificerat.

Vi fortsätter bevaka frågan om statssanktionerat tvångsarbete i Kina genom fördjupad avtalsuppföljning av våra textilavtal.

ILO China

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv