Standarden omfattar bland annat:

  • en integritets- och ansvarighetspolicy
  • en riskhanteringsstrategi
  • en integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter
  • systematiserad mätning av prestanda och kvalitet

Det finns påtagliga skadeverkningar till följd av korruption för såväl samhället som för leverantörer. Korruption är ett av de största hindren för social och ekonomisk utveckling i världen. Korruption bidrar till att fördjupa fattigdomen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. För att nå målet om fredliga och inkluderande samhällen måste alla former av korruption och mutor minska.

Kopplat till upphandling snedvrider korruption konkurrensen på marknaden vilket i sin tur leder till sämre upphandlingar och därmed felaktig användning av skattemedel. Vidare skadar korruption allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. Mutor till tjänstepersoner är vanliga internationellt och anses vara den mest skadliga formen av korruption. Här nämns särskilt risken vid offentlig upphandling. Exempelvis när stater och offentliga tjänstepersoner utvärderar leverantörernas anbud, när man tilldelar kontrakt och när man godkänner själva utförandet. En annan risk involverar leverantörers mutor till offentliga tjänstepersoner för exempelvis olika typer av tillstånd för miljö eller livsmedelssäkerhet. Eller för att undvika att betala skatt eller följa nationell lagstiftning vad gäller hälsa- och säkerhet. Konsekvenserna av korruption vid offentlig upphandling är ökad risk att produkter och tjänster har dålig kvalitet eller att arbetare och miljö påverkas negativt. För upphandlande myndigheter och för samhället i stort innebär korruption även stora kostnader. Enligt Global Compact uppgår kostnaderna för korruption till 5 procent av BNP globalt (cirka USD 2.6 trillioner) Av dessa uppgår cirka 1 trillion USD till mutor vilket ökar kostnaderna för produkter med 10 procent.

Arbetet med anti-korruption är ett av fyra fokusområden i regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer. Syftet är att identifiera och hantera riskerna för korruption i leveranskedjorna vid upphandling av varor och tjänster.

Ny standard

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv