Reviderade villkor för hållbara leveranskedjor (tillbörlig aktsamhet för hållbarhet)

Nationella kansliet tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Adda Inköpscentral har sedan augusti 2021 arbetat med att revidera villkoren för hållbara leveranskedjor. Vi börjar närma oss lansering och Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten och Kristin Tallbo från Adda Inköpscentral presenterade innehållet och vad revideringen har omfattat. Processkraven för tillbörlig aktsamhet har förtydligats i enlighet med FN:s och OECD:s riktlinjer. Vid arbetet har även EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet beaktats. Tillägg har gjorts avseende exempelvis samråd med rättighetshavare, beaktande av särskilt sårbara grupper och krav på gottgörelse då leverantören ar orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan. Nytt är även ett krav på rapporteringsskyldighet vid nolltoleransavvikelser. Nästa steg är att ett förslag för hur och när de harmoniserade villkoren ska införas i samtliga regioner presenteras för styrgruppen.

2022 bild 2

Foto: Vice ordförande Emma Lewau och ordförande Ragna Forslund. 

Handlingsplanerna för 2023 - 2025

I år har ett stort fokus för upphandlingsregionerna varit att arbeta fram nya handlingsplaner för år 2023 – 2025. Respektive upphandlingsregion har prioriterat risker för sina inköpskategorier, satt mål och delmål kopplat till riskerna, angett indikatorer och tagit fram aktiviteter kopplade till målen. Under dagen presenterades innehållet i nya planerna av de regionala samordnarna. För ytterligare information om planerna inom de respektive inköpskategorierna, kontakta gärna de regionala samordnarna.

Strategi för harmonisering av miljökrav

Diego Cattolica, nationell samordnare för hållbar upphandling inom miljö, lanserade strategin för ökad harmonisering av miljökrav i upphandling för prioriterade inköpskategorier. Strategin har en bred förankring i samtliga regioner och nästa steg är att styrgruppen fattar beslut den 8 december. Diego samlar nu miljökontaktpersonerna i en workshop för att konkretisera nästa steg i arbetet med att harmonisera miljökrav inom prioriterade inköpskategorier. För vidare information om strategin kontakta Diego Cattolica.

Smyglansering av ny webbsida

Dagens avslutades med en smyglansering av hållbar upphandlings nya webbsida.

Stort tack till styrgruppen, regionala samordnare och kontaktpersoner för bra diskussioner och för allt arbete som genomförs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

2022 konferens 12022 bild 3

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv